آیین‌نامه‌ها و مقررات

آیین‌نامهویرایش
آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف۱۳۹۷/۰۳/۰۱
آیین‌نامه ارسال مقاله به مجلات علمی و همایش‌ها و شرکت در مسابقات و جشنواره‌ها۱۳۹۶/۱۰/۱۲
آیین‌نامه برگزاری و غیبت در امتحانات۱۴۰۱/۰۴/۰۱
آیین‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
آیین‌نامه دوره کار و آموزش پایدار (کوآپ)۱۴۰۱/۰۴/۱۵
آیین‌نامه دوره‌های فرعی دانشگاه صنعتی شریف۱۴۰۰/۰۲/۲۲
آیین‌نامه روابط پیش‌نیازی و همنیازی۱۴۰۱/۰۳/۱۸
آیین‌نامه کارآموزی۱۴۰۱/۱۰/۲۸
دستورالعمل اخذ و ارائه نمره درس کارآموزی کارشناسی۱۴۰۱/۱۰/۲۸
دستورالعمل بررسی موارد غیبت پزشکی در امتحان پایان ترم۱۳۸۳/۰۶/۰۷
دستورالعمل ثبت‌نام و ارائه نمره درس پروژه کارشناسی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
شرایط استفاده از معرفی به استاد۱۴۰۱/۰۳/۱۴
شرایط مهمانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی۱۳۹۴/۰۵/۱۴
شیوه‌نامه انتقال به دانشگاه صنعتی شریف۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شیوه‌نامه مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شیوه‌نامه پذیرش و تطبیق درس‌های دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی و تغییر رشته۱۴۰۱/۱۲/۱۰
قوانین تغییر رشته در آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی۱۳۸۵/۰۴/۰۵
لیست دروس قابل پذیرش (CR) برای دانشجويان مدال‌آور در المپيادها۱۳۹۶/۰۹/۲۶
مهلت انجام امور فراغت از تحصیل۱۴۰۱/۰۳/۱۴
نظام‌نامه آموزشی دانشگاه صنعتی شریف۱۴۰۱/۱۲/۱۰