مهلت انجام امور فراغت از تحصیل

کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری لازم است طی مدت شش ماه از تاریخ فارغ‌التحصیلی نسبت به تحویل مدارک و پیگیری امور مربوط به آن و رفع نواقص احتمالی اعلام شده توسط آموزش اقدام نمایند.

در صورت مراجعه پس از مهلت مقرر، انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل پس از پرداخت جریمه تعیین شده خواهد بود.

دانشجویان محترم در تنظیم برنامه خود در زمان فراغت از تحصیل فرصت حداقل ده روز کاری را برای انجام امور اداری در اداره دانش‌آموختگان پیش‌بینی کنند تا دچار مشکل نشوند. بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از تاخیر (نظیر غیبت در نظام وظیفه و غیره) بر عهده دانشجو خواهد بود.