درباره

فهرست ادارت حوزه مدیریت امور آموزشی، اهم فعالیت‌ها، فهرست کارشناسان و شماره‌های تماس ایشان در این بخش آمده است.

نام اداره شماره تماس
اداره کل آموزش ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۶۰
اداره خدمات آموزشی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۶
اداره پذیرش و نظام وظیفه ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۷
اداره دانش‌آموختگان ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۵۵