شرایط مهمانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی

 1. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف مجاز نیستند کل دروس یک نیم‌سال خود را در یک دانشگاه دیگر مهمان شوند، مگر به قصد انتقال به آن دانشگاه. در صورت عدم موافقت دانشگاه مقصد با انتقال دانشجو، دروس گذرانده شده در دانشگاه مقصد بایستی مجددا در دانشگاه صنعتی شریف اخذ شوند.
 2. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با موافقت دانشکده خود و آموزش دانشگاه، تحت شرایط زیر، ‌می‌توانند درس یا دروس خود را در سایر دانشگاه‌ها مهمان شوند:
  • موافقت مرکز دانشکده ارائه کننده درس (یا دروس) مورد درخواست
  • عدم ارائه درس (یا دروس) مورد نظر در دانشگاه صنعتی شریف در نیم‌سال مورد درخواست؛ و
  • داشتن حداقل یکی از دو شرط زیر:
   • احتمال دانش‌آموختگی دانشجو در نیم‌سال مورد درخواست، یا
   • حداقل دو مرتبه مردودی دانشجو در درس (یا دروس) مورد درخواست برای مهمانی.
 3. در طول دوره کارشناسی، حداکثر ۷ واحد درسی به صورت مهمان در سایر دانشگاه‌ها قابل تطبیق است.
 4. جمع واحدهای مهمانی و واحد‌های ثبت نام شده در دانشگاه صنعتی شریف، نمی‌تواند از سقف مجاز واحدها در هر نیم‌سال تجاوز نماید.
 5. نحوه درج نمره دروس مهمانی در کارنامه تابع مقررات شورای آموزش دانشگاه صنعتی شریف است.

مصوب ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ شورای آموزش دانشگاه