دستورالعمل ثبت‌نام و ارائه نمره درس پروژه کارشناسی

 1. برای ثبت‌نام در درس پروژه، دانشجو باید ابتدا فرم تعریف پروژه را پس از توافق با استاد راهنمای پروژه (با توجه به قوانین دانشکده) در سامانه آموزش تکمیل نماید. پس از تأیید فرم توسط استاد راهنمای پروژه و معاون آموزشی دانشکده، دانشجو می‌تواند در درس پروژه کارشناسی ثبت‌نام کند.
 2. مهلت ارائه نمره درس پروژه به آموزش دانشگاه در هر نیم‌سال تحصیلی، برابر مهلت ارسال نمرات دروس (غیرپروژه‌دار) در آن نیم‌سال است.
 3. در صورتی که مهلت ارائه شده در اولین ثبت‌نام درس پروژه برای اتمام آن کافی نباشد، دانشجو لازم است درس پروژه را در نیم‌سال بعدی به شکل صفر واحدی ثبت‌نام کند. دانشجو می‌تواند ثبت‌نام صفر واحدی را فقط برای دو نیم‌سال (بلافاصله بعد از اولین ثبت‌نام در درس پروژه) تکرار کند. در این دستورالعمل، دوره تابستانی معادل یک نیم‌سال تحصیلی در نظر گرفته می‌شود.
  تبصره: در صورت مرخصی تحصیلی، اولین نیم‌سال پس از مرخصی تحصیلی به عنوان نیم‌سال تمدید پروژه برای دانشجو در نظر گرفته می‌شود.
 4. در صورتی که نمره درس پروژه پس از مهلت ارسال نمرات دروس در آخرین نیم‌سالی که دانشجو در درس پروژه ثبت‌نام دارد به آموزش دانشگاه ارائه شود:
  • الف) در صورت تاخیر تا یک نیم‌سال تحصیلی، اگر نمره اخذشده بالاتر از معدل کل دانشجو در زمان ثبت نمره باشد، نمره P و در غیر این صورت نمره عددی در کارنامه ثبت می‌شود.
  • ب) در صورت تاخیر بیش از یک نیم‌سال تحصیلی، در ثبت‌نام اولیه نمره F وارد شده و نمره درس پروژه در نیم‌سال تحصیلی بعد از آن به شکل سه واحدی و به صورت مندرج در بند الف وارد می‌شود.
 5. در صورت ثبت‌نام صفر واحدی برای پروژه در یک نیم‌سال تحصیلی، آن نیم‌سال به صورت یک نیم‌سال کامل در سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود، حتی اگر در درس دیگری ثبت‌نام نداشته باشد.
 6. تعیین زمان اتمام و دفاع از پروژه و نحوه جریمه تاخیر در دفاع در اختیار هر دانشکده است اما در هر حال فرصت ارائه نمره درس پروژه از حداکثر فرصت تعیین شده در این دستورالعمل بیشتر نخواهد بود.
 7. این دستورالعمل در جلسه شورای آموزش دانشگاه مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۳ به تصویب رسید و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شورای آموزش دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفت و از نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به بعد اجرا می‌شود.

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸