قوانین تغییر رشته در آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی

(مصوب جلسه ۳۳۹ شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، اردیبهشت ۱۳۷۶)

فصل دهم - تغییر رشته

ماده ۵۵. دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی‌ می‌تواند، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد:

 1. ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
 2. حداقل ۱/۶ (یک ششم) و حداکثر ۲/۳ (دو سوم) واحدهای دوره را گذرانده باشد.
 3. نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین‌ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.
 4. با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
  • تبصره ۱. تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاه‌های اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است.
  • تبصره ۲. تغییر رشته به رشته‌هایی که در ضوابط گزینش آن‌ها شرایط خاص پیش بینی شده است، موکول به اجرای شرایط مربوط است.
  • تبصره ۳. دانشجو در هریک از مقاطع تحصیلی، تنها یک بار‌ می‌تواند تغییر رشته دهد.

ماده ۵۶. تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح، صورت‌ می‌گیرد. در غیر این صورت، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین‌تر، امکان پذیر است.

ماده ۵۷. در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد. تبصره- اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی‌ می‌شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب‌ می‌شود.

ماده ۵۸. دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی‌ می‌شود و فقط دروسی از وی پذیرفته‌ می‌شود که به تشخیص گروه آموزشی، بادروس رشته جدید اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از ۱۲ کمتر نباشد.

 • تبصره ۱. دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آن‌ها در محاسبه میانگین کل منظور‌ می‌شود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده، بدون احتساب در میانگین، در کارنامه دانشجو باقی‌ می‌ماند. در این حال، چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از ۱۲ باشد، جمعا به عنوان یک نیم‌سال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور‌ می‌شود.
 • تبصره ۲. در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای موردنیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل، از وی سلب کند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت‌ نمی‌شود.

قوانین مربوط به تغییر رشته خاص دانشگاه صنعتی شریف

(مصوبات کمیسیون موارد خاص دانشگاه)

چنانچه نمره آزمون ورودی متقاضی کمتر از آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مقصد باشد (شرط ۳ فوق را نداشته باشد) بر اساس مصوبه کمیسیون موارد خاص دانشگاه صنعتی شریف (مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۱) عمل‌ می‌شود.

مصوبه کمیسیون موارد خاص مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۱: اداره آموزش متولی است در خصوص دانشجویانی که تقاضای تغییر رشته دارند و معدل دروس پایه و تخصصی آن‌ها در دو نیم‌سال متوالی آخر حداقل ۱۶ باشد، در صورت موافقت دانشکده مبدأ، در مرحله اول درخواست دانشجو را به دانشکده مقصد ارسال و در صورت موافقت دانشکده مقصد در مرحله دوم دانشجو در آن دانشکده دو نیم‌سال مهمان شده و طبق نظر دانشکده اخذ واحد کند. در صورت احراز شرایط دانشکده و کسب حداقل معدل ۱۶ و تأیید کمیسیون موارد خاص، با تغییر رشته دانشجو موافقت‌ می‌شود.

مصوبه کمیسیون موارد خاص مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۹: دانشجویان متقاضی تغییر رشته که طبق نظر کمیسیون موارد خاص‌ می‌بایستی در دانشکده مقصد دو نیم‌سال مهمان شوند، در صورت عدم احراز شرایط لازم برای تغییر رشته، باید هزینه واحدهای اخذ شده از دانشکده مقصد را به صورت تکدرس پرداخت کنند. (توضیح آنکه دروس مذکور در کارنامه دانشجو باقی مانده و در محاسبه معدل نیز منظور‌ می‌شود)

مصوبه کمیسیون موارد خاص مورخ ۱۳۸۴/۷/۹: دانشجویان متقاضی تغییر رشته فقط دو نیم‌سال‌ می‌توانند در دانشکده مقصد مهمان شوند و با مهمانی برای نیم‌سال سوم مخالفت‌ می‌شود.

روند بررسی درخواست تغییر رشته

تاریخ آخرین اصلاح: ۱۳۸۵/۴/۵