شیوه‌نامه پذیرش و تطبیق درس‌های دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی و تغییر رشته

ماده ۱- درس‌های دانشجویان شریف مهمان در دیگر دانشگاه‌ها

۱-۱- مهمان در سایر دانشگاه‌های ایران

 • الف- نمرات درس‌های قبول به شکل CR و نمرات درس‌های مردود به شکل F ثبت می‌شود.
 • ب- دانشکده مبدأ در دانشگاه صنعتی شریف می‌تواند قبل از مهمانی شرطی را برای پذیرش درس‌های مهمانی تعیین کند. این شرط باید به شکل کلی برای تمام دانشجویان یا به شکل فردی برای هر دانشجو در ابتدای مهمانی به اداره خدمات آموزشی ارسال شود.
 • پ- نمرات درس‌های دانشجویانی که در دانشگاه دیگر مهمان شده و بلافاصله به آن دانشگاه منتقل می‌شوند نیز در کارنامه دانشگاه صنعتی شریف به شکل CR/F ثبت می‌شود.

۲-۱- مهمان در دانشگاه‌های خارج از کشور

 • الف- دانشگاهی که دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف قصد مهمان شدن در آن را دارد باید مورد تأیید اداره روابط بین‌الملل دانشگاه و دانشکده دانشجو باشد و در حداقل یکی از نظام‌های رتبه‌بندی QS، شانگهای یا Times دارای رتبه‌ای بالاتر از دانشگاه صنعتی شریف باشد.
 • ب- دانشجو باید پیش از مهمانی، موافقت دانشکده مبدا را با اخذ دروس موردنظر کسب نماید.
 • پ- دانشکده مبدأ در دانشگاه صنعتی شریف می‌تواند قبل از مهمانی شرطی را برای پذیرش درس‌های مهمانی تعیین کند.
  تبصره ۱: هرگونه شرط باید به شکل کلی برای تمام دانشجویان یا به شکل فردی برای هر دانشجو در ابتدای مهمانی به اداره خدمات آموزشی ارسال شود.
 • ت- دانشجو می‌تواند حداکثر دو نیم‌سال تقاضای مهمانی نماید و سقف واحدهای مجاز برای مهمان شدن را معدل کل وی در شروع مهمانی تعیین می‌کند.
 • ث- دانشجو موظف است پس از پایان دوره مهمانی کارنامه رسمی مهمانی و سرفصل رسمی درس‌های اخذشده را به منظور تصمیم‌گیری نسبت به تطبیق و پذیرش درس‌ها، به معاون آموزشی دانشکده مبدأ تسلیم نماید.
 • ج- نمره درس‌های قبولی به شکل CR و نمره درس‌های مردودی به شکل F در کارنامه ثبت می‌شود.

۳-۱- مهمان در دانشگاه صنعتی شریف (مهمانی قبل از انتقال قطعی به دانشگاه صنعتی شریف)

 • الف- درس‌های مربوط به مهمانی اعم از قبولی و مردودی، به صورت نمره در کارنامه ثبت می‌شود.

ماده ۲- درس‌های دانشجویان انتقال‌یافته از سایر دانشگاه‌ها به شریف

۱-۲- انتقالی از دانشگاه‌های داخل

 • الف- درس‌های با نمره حداقل ۱۲ به شکل CR ثبت می‌شود.
 • ب- درس‌های با نمره بین ۱۲-۱۰ در صورت تایید دانشکده/مرکز ارائه کننده درس، به شکل CR ثبت شده و در غیر این صورت، به شکل F ثبت می‌شود.
 • پ- درس‌های با نمره کمتر از ۱۰ به شکل F ثبت می‌شود.
 • ت- دانشجو مجاز به اخذ مجدد درس‌هایی که قبلا به شکل CR در کارنامه ثبت شده، نیست.
 • ث- سنوات گذرانده شده در دانشگاه مبدأ، از حداکثر مدت مجاز تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف کاسته می‌شود.

۲-۲- انتقالی از دانشگاه‌های خارج از کشور

 • الف- ارائه کارنامه تأییدشده توسط سفارت ایران در کشور محل تحصیل به اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف لازم است.
 • ب- کارنامه تأییدشده، توسط دانشکده مقصد بررسی شده و تطبیق ابتدایی صورت می‌گیرد. تطبیق نهایی توسط دانشکده/مرکز ارائه کننده هر درس انجام می‌شود.
 • پ- نمرات درس‌های پذیرفته‌شده به شکل CR در کارنامه ثبت می‌شود.
 • ت- به ازای هر ۲۰ واحد از درس‌های پذیرفته‌شده، یک نیم‌سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل کاسته می‌شود.

ماده ۳- درس‌های دانشجویان انصرافی و اخراجی

۱-۳- در صورت درخواست تطبیق درس‌های گذرانده شده در دوره(های) قبلی توسط دانشجو، به شرط آن که از زمان گذراندن درس(های) موردنظر بیش از ۵ سال نگذشته باشد و درس(های) موردنظر منتج به اخذ مدرک رسمی (از جمله مدرک کاردانی) در دوره(های) قبلی نشده باشد، درس‌های گذرانده قبلی بسته به محل تحصیل طبق ضوابط زیر قابل تطبیق هستند:

۲-۳- دوره قبلی در دانشگاه صنعتی شریف

 • الف- اگر دانشجو دوباره در همان رشته پذیرفته شده باشد، در صورت ارایه درخواست توسط دانشجو تا پیش از اتمام بازه ترمیم نیم‌سال اول تحصیل، درس‌های قبلی گذرانده شده با نمره حداقل ۱۲ (به انتخاب دانشجو) می‌توانند به شکل نمره در کارنامه ثبت شوند.
 • ب- اگر دانشجو در رشته دیگری پذیرفته شده باشد، در صورت ارایه درخواست توسط دانشجو تا پیش از اتمام بازه ترمیم نیم‌سال اول تحصیل، درس‌های قبلی گذرانده شده با نمره حداقل ۱۲ (به انتخاب دانشجو) که بر اساس فرم تطبیق رشته قبولی و طبق نظر معاون آموزشی دانشکده مربوطه قابل تطبیق باشند می توانند به شکل نمره در کارنامه ثبت شوند.
  تبصره ۲: درس‌هایی که دانشجو با شماره درس‌های پردیس‌های بین‌الملل کیش و تهران قبلا گذرانده است برای پذیرفته‌شدگان پردیس اصلی دانشگاه قابل تطبیق نیست اما برای پذیرفته‌شدگان پردیس‌های بین‌الملل کیش و تهران قابل پذیرش با رعایت دو بند بالا هست. این تبصره شامل درس‌های با شماره پردیس اصلی که توسط دانشجویان پردیس تهران گذرانده شده، نمی‌گردد.

۳-۳- دوره قبلی در دانشگاه‌های دولتی برتر کشور مرتبط با رشته* کنونی دانشجو

 • الف- حداکثر چهل درصد از واحدهای لازم در دوره جدید پذیرفته می‌شود.
 • ب- درس‌های با نمره حداقل ۱۲ قابل پذیرش هستند و به شکل CR در کارنامه ثبت می‌شوند.
 • پ- به ازای هر ۲۰ واحد از درس‌های پذیرفته‌شده، یک نیم‌سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل کاسته می‌شود.

۴-۳- دوره قبلی در سایر دانشگاه‌های دولتی، دوره‌های شبانه و پردیس‌های آن‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی

 • الف- فقط درس‌های عمومی با نمره حداقل ۱۲ به شکل CR ثبت می‌شود.
 • ب- دروس گذرانده شده به صورت میهمان در دانشگاه‌های دولتی برتر مرتبط با رشته کنونی دانشجو به شرط اخذ نمره حداقل ۱۲ به شکل CR قابل تطبیق و ثبت است. برای پذیرش این دروس ارایه نامه اعلان نمرات دروس میهمانی از سوی دانشگاه برتر ضروری است.

ماده ۴- درس‌های دانشجویانی که تغییر رشته داده‌اند

۱-۴- درس‌های قبولی

 • الف- توسط دانشکده مقصد بررسی شده و در صورتی که با درس‌های رشته جدید اشتراک محتوایی کافی داشته باشد (همپوشانی بیش از ۷۵ درصد)، پذیرفته شده و در تطبیق نهایی قابل محاسبه خواهد بود (درس با نمره در کارنامه باقی مانده و در معدل محاسبه می‌شود).
 • ب- در صورت عدم پذیرش در رشته جدید با علامت x در کارنامه ثبت می‌شود (درس و نمره آن در کارنامه باقی مانده اما در معدل و تطبیق محاسبه نمی‌شود).
 • پ- درس‌های مورد نظر برای درج علامت x در زمان تایید تغییر رشته در دانشکده مقصد مشخص شده و دانشکده فقط تا انتهای اولین نیم‌سال متصل به زمان تغییر رشته می‌تواند نظر خود را به شکل کتبی تغییر دهد.

۲-۴- درس‌های مردودی

 • الف- عینا در کارنامه باقی مانده و در معدل محاسبه می‌شود.

این شیوه‌نامه ابتدا در تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۸ در شورای آموزش دانشگاه به تصویب رسید و در تاریخ‌های ۱۳۹۶/۰۸/۰۶، ۱۳۹۸/۰۱/۲۸، ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ و ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ مورد بازنگری قرار گرفت و به شکل فوق به تصویب رسید.


* دانشگاه‌های دولتی برتر کشور مرتبط با رشته‌های فنی-مهندسی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است:

اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، صنعتی امیر كبیر، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد.