آیین‌نامه روابط پیش‌نیازی و همنیازی

‌با توجه به ماده ۷ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی در خصوص لزوم رعایت روابط پیش‌نیازی (تقدم و تأخر) دروس و در راستای مشخص نمودن جزئیات اجرایی آن، آیین‌نامه زیر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ شورای آموزش دانشگاه به تصویب رسید.

ماده ۱. تعاریف

  • پیش‌نیاز: پیش‌نیاز یک درس، درسی است که طبق چارت دوره باید پیش از اخذ درس موردنظر گذرانده شود.
  • همنیاز: همنیاز یک درس، درسی است که طبق چارت دوره باید همزمان یا پیش از درس موردنظر گذرانده شود.

ماده ۲. قوانین رعایت پیش‌نیازی و همنیازی

  1. رعایت تمامی روابط پیش‌نیازی و همنیازی دروس مطابق با چارت دوره کارشناسی برای تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است.
  2. دروسی که پیش‌نیاز یا همنیاز آن‌ها در ثبت‌نام دانشجو رعایت نشده باشد، می‌تواند توسط آموزش دانشکده یا آموزش دانشگاه حذف شود.
  3. دانشجو در آخرین نیم‌سال تحصیل خود از رعایت روابط پیش‌نیازی معاف است.
  4. چنان‌چه دانشجو درسی را به هر دلیلی حذف کرده باشد، رابطه پیش‌نیازی آن درس برای دروس بعدی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.
  5. در صورت کسب نمره کم‌تر از ۱۰ در درس پیش‌نیاز، رابطه پیش‌نیازی آن درس برای درس‌های بعدی می‌تواند با نظر معاون آموزشی دانشکده به رابطه همنیازی تبدیل شود.
  6. چنان‌چه دانشجو درسی را همزمان با درس همنیاز/پیش‌نیاز آن در یک نیم‌سال اخذ کرده باشد، مجاز به حذف درس همنیاز/پیش‌نیاز در آن نیم‌سال نخواهد بود.
  7. چنان‌چه نمره یک درس در ابتدای نیم‌سال بعد هنوز مشخص نشده باشد، درس مذکور هنگام ثبت‌نام به عنوان گذرانده فرض می‌شود. با این حال، در صورت ثبت نمره تا پایان بازه ترمیم و عدم کسب نمره قبولی، قوانین پیش‌نیازی و همنیازی مطابق بندهای فوق اعمال می‌شود.
  8. مسئولیت نظارت بر رعایت روابط پیش‌نیازی و همنیازی هر درس در زمان ثبت‌نام بر عهده دانشکده یا مراکز ارائه‌دهنده آن درس است. همچنین معاونین آموزشی دانشکده‌ها می‌باید بر رعایت روابط پیش‌نیازی و همنیازی کلیه دروس چارت دانشجویان دانشکده خود نظارت داشته باشند.

ماده ۳. تصویب

این آیین‌نامه در ۳ ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ در شورای آموزش دانشگاه به تصویب رسید.