دستورالعمل بررسی موارد غیبت پزشکی در امتحان پایان‌ترم

 1. دانشجویان لازم است در جلسات امتحان نهایی دروسی که ثبت نام دارند شرکت نمایند.
 2. غیبت غیرموجه در امتحان منجر به نمره صفر در آن امتحان می‌شود.
 3. تشخیص موجه بودن غیبت به دلایل پزشکی بر عهده شورای آموزش دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.
 4. در صورت موجه تشخیص داده شدن غیبت به دلایل پزشکی، آن درس بشکل حذف W در کارنامه ثبت می‌شود و به هیچ عنوان امکان اخذ امتحان مجدد وجود ندارد.
 5. در صورتی که با حذف درسی (که غیبت در امتحان آن موجه تشخیص داده شده است) سقف واحدهای آن نیم‌سال به زیر حد نصاب برسد، نیم‌سال مذکور نیز جزء تعهد خدمت (آموزش رایگان) محسوب شده و در صورت مشروطی نیز یک نیم‌سال مشروط به حساب می‌آید.
 6. در صورت بروز بیماری لازم است دانشجو قبل از امتحان به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نماید.
 7. در صورت مراجعه به پزشک خارج از دانشگاه، لازم است دانشجو در طول مدت استراحت صادر شده (تا زمانی که آثار بیماری در بدن وی باقی است) به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نماید (فقط گواهی استراحت صادر شده توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد).
 8. در صورتی که دانشجو در طی جلسه امتحان دچار بیماری حاد شود، لازم است بلافاصله با همراهی مراقبین به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نماید. تشخیص قادر نبودن به ادامه شرکت در جلسه بر عهده پزشک مرکز بهداشت و درمان است.
 9. در صورتی که دانشجو در ایام امتحانات در بیمارستان بستری شود لازم است بلافاصله پس از ترخیص مدارک پزشکی را به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ارائه نماید.
 10. مواردی از قبیل سرماخوردگی، گاستروانتریت (اسهال و استفراغ)، سردرد و سرگیجه جهت حذف پزشکی پذیرفته نمی‌شود.
 11. در صورتی که دانشجو در جلسه امتحان درسی حاضر باشد، امکان بررسی حذف پزشکی آن درس پس از امتحان وجود ندارد.
 12. مهلت ارایه درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو تا حداکثر یک‌ماه پس از تایید مرکز بهداشت و درمان دانشگاه است. به درخواست‌هایی که در آنها مراجعه به مرکز بهداشت و درمان جهت تایید بیماری مطابق ضوابط و زمانبندی اعلام شده در بندهای قبلی انجام نپذیرفته باشد (مستقل از اینکه در مهلت مورداشاره ارایه شده باشد یا نه) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 13. درخواست حذف ترم بعلت بیماری یا حادثه، تنها در صورتی قابل بررسی است که دانشجو در هیچ امتحانی شرکت نکرده باشد.
 14. این دستورالعمل در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۷ شورای آموزش دانشگاه به تصویب رسید و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ شورای آموزش دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفت و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ و مابعد قابل اجرا است.