آیین‌نامه دوره کار و آموزش پایدار (کوآپ)

مقدمه

دوره کار و آموزش پایدار (کوآپ، به انگلیسی co-op مخفف cooperative education) ترکیبی منسجم از آموزش دانشگاهی و تجربه کار صنعتی است. دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دانشگاهی پیشرو در حوزه آموزش، دوره کار و آموزش پایدار را در مقطع کارشناسی با هدف ارتقاء آموزش دانشجویان خود ایجاد نموده است. این آیین‌نامه به شرح ساختار و نحوه اجرای این دوره‌ می‌پردازد.

ماده ۱. هدف

هدف اصلی از این دوره کمک به دانشجویان برای گذار موفق از دانشگاه به محیط صنعت است. اهدافی که از اجرای این دوره انتظار می‌روند عبارت‌اند از:

 • آماده‌سازی دانشجویان برای حضور موثر در صنعت
 • تعمیق یادگیری و افزایش اثربخشی آموزش‌ دانشگاهی با به‌کارگیری مفاهیم آموخته‌شده در عمل
 • ارتقاء توان اشتغال‌پذیری دانشجویان و بهبود موقعیت‌های شغلی بلافاصله بعد از فراغت از تحصیل
 • تفکیک بازه‌های تحصیل و کار دانشجویان با هدف پیش‌گیری از تأثیرات منفی متقابل
 • افزایش ماندگاری و اثربخشی دانشجویان در داخل کشور
 • افزایش قدرت کارآفرینی دانشجویان از طریق کسب تجربه دنیای واقعی صنعت

ماده ۲. تعاریف

 • دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشکده: دانشکده محل تحصیل دانشجو
 • دانشجو: دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه
 • صنعت: شرکت، مؤسسه یا سازمانی که دانشجو را به استخدام می‌گیرد.
 • دفتر کوآپ: دفتری ذیل معاونت آموزشی که مسئول اجرای دوره کوآپ در دانشگاه است.
 • کارورزی: یک دوره ۷ ماهه پیوسته کار در صنعت

ماده ۳. ساختار کلی دوره

دوره کار و آموزش پایدار ترکیبی از بازه‌های تحصیل تمام‌وقت در دانشگاه و بازه‌های کار تمام‌وقت در صنعت است. سه ساختار کلی پیشنهادی برای اجرای این دوره به شکل زیر است.

ساختار ۱

نیم‌سال اول نیم‌سال دوم تابستان
سال اول تحصیل تحصیل
سال دوم تحصیل کار کار
سال سوم تحصیل تحصیل کار
سال چهارم کار تحصیل
سال پنجم تحصیل تحصیل

ساختار ۲

نیم‌سال اول نیم‌سال دوم تابستان
سال اول تحصیل تحصیل
سال دوم تحصیل تحصیل کار
سال سوم کار تحصیل
سال چهارم تحصیل کار کار
سال پنجم تحصیل تحصیل

ساختار ۳

نیم‌سال اول نیم‌سال دوم تابستان
سال اول تحصیل تحصیل
سال دوم تحصیل تحصیل
سال سوم تحصیل کار کار
سال چهارم تحصیل تحصیل کار
سال پنجم کار تحصیل

ماده ۴. شرایط ورود به دوره

 1. دانشجوی دوره کارشناسی در صورت دارا بودن میانگین کل نمرات حداقل ۱۵ (در زمان درخواست) می‌تواند برای تحصیل در دوره کار و آموزش پایدار درخواست دهد.
 2. مهلت ثبت درخواست ورود به دوره کار و آموزش پایدار، ابتدای نیم‌سال قبل از نیم‌سال کارورزی دانشجو است.

ماده ۵. نحوه اجرای دوره

 1. تعداد نیم‌سال‌های کارورزی گذرانده شده، به سنوات مجاز تحصیل دانشجو (۸ نیم‌سال)، اضافه می‌شود و به همین میزان دانشجو از پرداخت شهریه خارج از سنوات مجاز معاف خواهد بود.
 2. در نیم‌سال‌های کارورزی، دانشجو فقط در درس کارورزی ثبت‌نام کرده و مجاز به اخذ هیچ درس دیگری اعم از دروس نظری، پروژه و آزمایشگاه نیست.
 3. دانشجو می‌تواند بعد از اتمام نیم‌سال سوم تحصیل خود، دوره کارورزی را آغاز کند و حداکثر تا پایان نیم‌سال نهم دوره تحصیلی فرصت دارد تا در دو بازه ۷ ماهه از طریق دوره کوآپ، در شرکت‌های پذیرش‌شده در دوره مشغول کار شود. بین دو دوره کار ۷ ماهه، باید حداقل یک نیم‌سال تحصیل در دانشگاه فاصله باشد. برنامه سایر نیم‌سال‌ها با رعایت بندهای این ماده قابل تغییر است. آخرین نیم‌سال دوره باید تحصیل در دانشگاه باشد.
 4. مدت زمان کارورزی در نیم‌سال‌های اول و دوم ۴٫۵ ماه و در دوره تابستان ۲٫۵ ماه هر یک با انعطاف زمانی دو هفته است.
 5. دانشجو حداکثر می‌تواند دو نیم‌سال عادی (غیر تابستان) را به کارورزی اختصاص دهد.
 6. برای طی موفق دوره‌، دانشجو باید حداقل ۱۴ ماه کار تاییدشده در صنعت از طریق دوره کوآپ داشته باشد.
 7. در صورت طی موفق دوره کار و آموزش پایدار، دانشجو گواهی رسمی گذراندن دوره را از دانشگاه دریافت خواهد کرد.
 8. هر دوره کارورزی گذرانده شده برای یک بازه ۷ ماهه کار (یک نیم‌سال و یک تابستان) به عنوان جایگزین یک درس کارآموزی قابل تطبیق است.
 9. دانشگاه با تعیین استاد ناظر، به طور منظم بر روال کار دانشجو و پیشرفت او نظارت می‌نماید و عملکرد دانشجو را طبق گزارش محل کارورزی به صورت کیفی مطابق جدول زیر ثبت می‌نماید.

  نمره کمی ۲۰ – ۱۷ ۱۶٫۹ – ۱۴ ۱۳٫۹ – ۱۲ ۱۱٫۹ – ۱۰ ۱۰ >
  نمره کیفی P – EX P – VG P – GO P – MR F
 10. دانشجویان دوره کوآپ می‌توانند طبق آیین‌نامه پذیرش استعدادهای درخشان از امکان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنند. در این صورت، تعداد نیم‌سال‌هایی که دانشجو دوره کارورزی را گذرانده است، به سقف نیم‌سال‌های مجاز وی برای اتمام تحصیل و همچنین به سقف نیم‌سال‌های مجاز وی برای گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی افزوده می‌شود.
 11. دانشگاه با ایجاد دفتر کوآپ، زمینه آشنایی دانشجویان با واحدهای صنعتی را فراهم کرده و یافتن محل کار مناسب را برای دانشجویان تسهیل می‌کند.
 12. هرچند دانشگاه در یافتن محل کار مناسب به دانشجویان کمک می‌کند، اما تضمینی در قبال این موضوع ندارد و مسئولیت انجام مراحل درخواست، مصاحبه و یافتن محل کار مناسب در نهایت با خود دانشجو است.
 13. شیوه‌نامه اجرایی این آیین‌نامه توسط دفتر کوآپ تهیه می‌شود.

ماده ۶. شرایط ادامه و اتمام دوره

 1. شرط ورود به دوره دوم کارورزی حفظ حداقل میانگین نمرات ۱۵ است.
 2. چنان‌چه دانشجو تا پایان نیم‌سال نهم دوره تحصیلی خود هر دو دوره ۷ ماهه کارورزی را با موفقیت به پایان نرسانده باشد، به منزله انصراف از دوره کار و آموزش پایدار تلقی می‌شود.
 3. در صورت عدم اتمام دوره کار و آموزش پایدار بنا بر مفاد یکی از بندهای ۱ و ۲ این ماده، گواهی پایان دوره به دانشجو اعطا نمی‌شود.

ماده ۷. تصویب

این آیین‌نامه در یک مقدمه و ۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ به تصویب شورای آموزش دانشگاه رسید و پس از طی یک دوره آزمایشی سه‌ساله با انجام اصلاحاتی مجددا در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ به تصویب شورای آموزش دانشگاه رسید و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ و ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ مورد بازنگری قرار گرفت.