دوره‌های فرعی

دوره فرعی ارائه دهنده
فلسفه علمگروه فلسفه علم
زبان انگلیسیمرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی
زبان‌شناسی رایانشیمرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی
زبان و ادبیات فارسیمرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی
طراحی صنعتیمرکز آموزش مهارت‌های مهندسی
مهندسی و علم مواددانشکده مهندسی و علم مواد
مهندسی هوافضادانشکده مهندسی هوافضا
مهندسی مکانیکدانشکده مهندسی مکانیک
مهندسی انرژیدانشکده مهندسی انرژی
اقتصاددانشکده مدیریت و اقتصاد
فیزیکدانشکده فیزیک
علوم کامپیوتردانشکده علوم ریاضی
ریاضیدانشکده علوم ریاضی
شیمیدانشکده شیمی

پیوندهای مرتبط