برنامه درسی دوره فرعی مهندسی هوافضا

دسته اول:

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد دروس پیشنیاز و همنیاز
۱ ۴۵۱۳۴ ترمودینامیک ۱ ۳ ۴۵۱۲۴ و ۲۴۰۱۱
۲ ۴۵۱۲۴ مکانیک سیالات ۱ ۳ ۴۵۱۱۳ و ۲۲۰۳۴
۳ ۴۵۱۳۳ مقاومت مصالح ۱ ۳ ۴۵۱۱۲
۴ ۴۵۱۳۵ کنترل اتوماتیک ۱ ۳ ۴۵۱۴۴

دسته دوم:

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد دروس پیشنیاز و همنیاز
۱ ۴۵۱۳۲ مقدمه‌ای بر رشته هوافضا ۲ ۳۱۱۲۳
۲ ۴۵۱۱۵ ایرودینامیک ۱ ۳ ۴۵۱۲۴ و ۴۵۱۳۲
۳ ۴۵۱۱۶ ایرودینامیک ۲ ۳ ۴۵۱۱۵
۴ ۴۵۱۵۶ دینامیک پرواز ۱ ۳ ۴۵۱۱۵ و ۴۵۱۱۳
۵ ۴۵۱۵۷ دینامیک پرواز ۲ ۳ ۴۵۱۵۶ و ۴۵۱۳۵
۶ ۴۵۱۱۷ اصول پیشرانش ۳ ۴۵۱۳۴ و ۴۵۱۱۶
۷ ۴۵۱۳۶ تحلیل سازه‌های هوایی ۳ ۴۵۱۳۳

دسته سوم:

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد دروس پیشنیاز و همنیاز
۱ ۴۵۱۷۷ طراحی هواپیما ۱ ۳ ۴۵۱۱۶ و ۴۵۱۵۷
۲ ۴۵۱۳۷ طراحی سازه‌های هوایی ۳ ۴۵۱۳۶
۳ ۴۵۴۳۱ طراحی موتورهای توربینی هوایی ۳ ۴۵۱۲۴ و ۴۵۱۳۴
۴ ۴۵۱۴۵ طراحی به کمک کامپیوتر ۳ ۴۰۱۵۱
۵ ۴۵۴۰۷ مکانیک مدارهای فضایی ۳ ۴۵۱۱۳ و ۲۲۰۳۴
۶ ۴۵۴۱۸ روش اجزای محدود مقدماتی ۳ - -
۷ ۴۵۴۰۶ مقدمه‌ای بر مکانیک سیالات عددی ۳ - -
۸ - - سایر دروس با نظر دانشکده - - - -

تبصره ۱: از سبدهای اول و سوم تنها اخذ یک درس کافی است.
تبصره ۲: درسی که از دسته اول اخذ‌ می‌شود نباید از دروس اجباری رشته اصلی دانشجو باشد.
تبصره ۳: اخذ تمام دروس دسته دوم اجباری است.

مجموع دروس دوره فرعی مهندسی هوافضا ۲۳ واحد می‌باشد.