برنامه درسی دوره فرعی ریاضی

۲۴ واحد از دروس دانشکده علوم ریاضی که حداکثر ۱۲ واحد آن می‌تواند از جدول زیر باشد:

ردیف کد درس عنوان واحد پیشنیاز
۱ ۲۲۰۳۴ معادلات دیفرانسیل ۳
۲ ۲۲۰۳۵ ریاضی مهندسی ۳ معادلات دیفرانسیل
۳ ۲۲۰۶۳ آمار و احتمال مهندسی ۳ ریاضی عمومی ۱
۴ ۲۲۰۷۲ محاسبات عددی ۳ معادلات دیفرانسیل
۵ ۲۲۲۵۶ آشنایی با جبر خطی ۳ ریاضی عمومی ۲

تبصره ۱: دروس ریاضی عمومی ۱ و ۲ مورد قبول دوره فرعی نیست.
تبصره ۲: اخذ واحد در دو درس که سرفصل‌های آن‌ها بیش از ۶۰ درصد اشتراک داشته باشند، مجاز نیست.