برنامه درسی دوره فرعی علوم کامپیوتر

دانشجویان باید ۲۴ واحد از دروس رشته علوم کامپیوتر را که در دانشکده علوم ریاضی ارائه می‌شود، بگذرانند؛ به طوری که حداقل ۶ و حداکثر ۱۲ واحد از جدول (الف) و بقیه واحدها از جدول (ب) که دروس تخصصی و اختیاری مصوب رشته علوم کامپیوتر است.

جدول (الف)

ردیف کد درس عنوان واحد پیشنیاز
۱ ۲۲۲۵۵ جبر خطی ۱ ۴ ریاضی عمومی ۲
۲ ۲۲۰۸۹ احتمال و کاربرد آن ۴ ریاضی عمومی ۲
۳ ۲۲۶۵۵ آنالیز عددی ۱ ۴ ریاضی عمومی ۲
۴ ۲۲۰۶۴ آمار و کاربرد آن ۴ احتمال و کاربرد آن
۵ ۲۲۸۲۵ ریاضیات گسسته ۳
۶ ۲۲۱۴۴ منطق ریاضی ۳

جدول (ب)

ردیف کد درس عنوان واحد پیشنیاز
۱ ۲۲۸۱۵ برنامه‌نویسی پیشرفته ۴ برنامه‌سازی کامپیوتر
۲ ۲۲۸۸۵ اصول سیستم‌های کامپیوتری ۴
۳ ۲۲۸۲۲ ساختمان داده‌ها ۴ برنامه‌نویسی پیشرفته و ریاضیات گسسته
۴ ۲۲۸۷۳ نظیریه زبان‌ها و اتوماتا ۳ ریاضیات گسسته
۵ ۲۲۸۶۱ سیستم عامل ۱ ۳ اصول سیستم‌های کامپیوتری
۶ ۲۲۸۹۱ آنالیز الگوریتم‌ها ۳ ساختمان داده‌ها
۷ ۲۲۸۷۴ نظریه محاسبه ۳ نظیریه زبان‌ها و اتوماتا
۸ ۲۲۸۹۲ پیچیدگی محاسبات ۴
۹ ۲۲۹۴۵ نظریه سیستم‌ها ۳ معادلات دیفرانسیل، جبر خطری
۱۰ ۲۲۸۴ انتقال داده‌ها و شبکه‌ها ۳ اصول سیستم‌های کامپیوتری
۱۱ ۲۲۸۵۱ کامپایلر ۱ ۳ ساختمان داده‌ها