برنامه درسی دوره فرعی مهندسی مکانیک

معرفی دوره فرعی مهندسی مکانیک

دوره فرعی مهندسی مکانیک به عنوان یک دوره آموزشی اختیاری برای دانشجویان سایر دانشکده‌های دانشگاه که علاقه مند به کسب علوم و فنون اساسی مهندسی مکانیک می‌باشند طراحی شده است. این دوره فرعی خصوصا برای دانش پژوهانی که قصد دارند در زمینه‌های بین رشته‌ای و نوین علم و فناوری ادامه تحصیل دهند یا در مقاطع بالاتر به مهندسی مکانیک تغییر رشته دهند بسیار مناسب است. با توجه به قابلیت تنظیم برنامه‌های آموزشی منطبق با اهداف نهایی دانشجو، اساتید راهنمای آموزشی، واحدهای انتخابی دانشجو را مشخص کرده، بر مبنای آن واحدهای پیشنیاز به دانشجو اعلام می‌شوند.

شرایط پذیرش دانشجوی متقاضی

 1. حداقل واحد گذرانده دانشجو در رشته اصلی ۳۰ واحد با معدل کل ۱6 یا بیشتر باید باشد.
 2. ظرفیت پذیرش هر سال تحصیلی برای دوره فرعی به تشخیص کمیته آموزش دانشکده حداکثر تا ده درصد ظرفیت پذیرش اعلام شده آن سال تحصیلی خواهد بود. در صورت تقاضای بیش از ظرفیت اعلام شده، گزینش با بررسی پرونده توسط کمیته آموزش دانشکده انجام می‌شود.

آیین‌نامه‌های آموزشی دوره فرعی

 1. حداقل واحد لازم برای اخذ مدرک فرعی مهندسی مکانیک ۲۴ واحد است که ۱۸ واحد از دروس اصلی جدول الف و بقیه بصورت اختیاری از سایر دروس و آزمایشگاه‌های تخصصی مهندسی مکانیک (دروس کد ۲۸ جداول الف و ب) می‌باشد.
 2. با توجه به رشته اصلی (Major) دانشجو و علاقه وی و واحدهای گذرانده شده در رشته اصلی، برنامه آموزشی دانشجو و لیست واحدهای دوره فرعی توسط استاد راهنمای تعیین شده از طرف معاونت آموزشی دانشکده به وی ابلاغ خواهد شد.
 3. اخذ دروسی که بیش از ۴۰ درصد تشابه محتوایی با دروس گذرانده دانشجو در رشته اصلی دارند (به تشخیص معاونت آموزشی دانشکده) مجاز نمی‌باشد.
 4. رعایت پیشنیازی/همنیازی طبق آیین‌نامه‌های مصوب دانشکده و دانشگاه الزامی است.
  تبصره: به تشخیص معاون آموزشی دروس معادل گذرانده شده در رشته اصلی می‌توانند جایگزین پیشنیاز یک درس شوند.
 5. واحدهای معادل گذرانده شده در دانشکده‌های دیگر قابل جایگزینی با واحدهای دوره فرعی نمی‌باشند.
 6. فرم تقاضای دوره فرعی حداقل یک ماه قبل از موعد ثبت نام هر نیم‌سال توسط دانشکده قابل بررسی است.
 7. سایر مقررات آموزشی طبق آیین‌نامه مصوب آموزش دانشگاه در مورد دوره‌های فرعی است.
 8. به دلیل وجود هم پوشانی بین دروس رشته مهندسی هوافضا و مهندسی مکانیک، دروسی که دانشجویان این رشته باید از جدول الف دوره فرعی مهندسی مکانیک اخذ نمایند با علامت * مشخص شده اند.

جدول الف - لیست دروس اصلی دوره فرعی مهندسی مکانیک

ردیف نام درس شماره درس درس/دروس
پیشنیاز/همنیاز
تعداد واحد
۱ استاتیک ۲۸۲۶۱ پ:۲۴۰۱۱ و ۲۲۰۱۵ ۳
۲ دینامیک ۲۸۵۶۷ پ:۲۸۲۶۱ و ه:۲۲۰۳۴ ۴
۳ مقاومت مصالح ۱ ۲۸۲۶۲ پ:۲۸۲۶۱ ۳
۴ علم مواد ۲۸۸۶۱ پ:۲۳۰۱۱ ۳
۵ طراحی اجزاء ۱ * ۲۸۶۵۱ پ:۲۸۸۶۱ و ۳۵528 و
ه:۲۸۲۶۳
۳
۶ طراحی اجزاء ۲ * ۲۸۶۵۴ پ:۲۸۶۵۱ ۳
۷ کنترل اتوماتیک ۲۸۴۱۶ پ:۲۸۵۶۸ ۳
۸ مکانیک سیالات ۲ * ۲۸۴۶۲ پ:۲۸۴۶۱ و ۲۲۰۳۵ ۳
9 انتقال حرارت ۱ ۲۸۱۱۳ پ:۲۸۱۶1 و
ه:۲۸۴۶۲
۳
10 نقشه کشی مهندسی مکانیک 35528 - 3
11 مکانیک سیالات ۱ ۲۸۴۶۱ پ:۲۲۰۳۴ ۳
12 ترمودینامیک ۱ ۲۸۱۶۱ پ:۲۲۰۳۴ و ۲۴۰۱۲ ۳
13 روش‌های تولید و کارگاه * ۲۸۲۶۷ پ:۳۳۰۱۱ و ۲۸۸۶۱ ۳
14 ترمودینامیک ۲ ۲۸۱۶۲ پ:۲۸۱۶۱ ۳
15 مقاومت مصالح ۲ ۲۸۲۶۳ پ:۲۸۲۶۲ ۲
16 دینامیک ماشین * ۲۸۵۱۲ پ:۲۸۵۶۷ ۳
17 ارتعاشات ۲۸۵۶۸ پ:۲۸۵۶۷ و ۲۲۰۳۴ ۳
18 انتقال حرارت ۲ ۲۸۱۲۱ پ:۲۸۱۱۳ ۳

جدول ب - لیست دروس اختیاری دوره فرعی مهندسی مکانیک

ردیف نام درس شماره درس درس/دروس
پیشنیاز/همنیاز
تعداد واحد
۲ اندازه گیری و سیستم‌های کنترل ۲۸۵۶۹ پ:۲۸۱۶۱ و ۲۸۲۶۲ و
۲۸۴۶۱ و ه:۲۸۵۶۸
۲
۴ آزمایشگاه مقاومت ۲۸۷۰۱ پ:۲۸۲۶۳ و ۲۸۸۶۱ ۱
۵ مخازن تحت فشار ۲۸۲۳۶ پ:۲۸۶۵۴ ۳
۶ موتورهای احتراق داخلی ۲۸۱۶۴ پ:۲۸162 ۳
۷ مقدمات سیالات محاسباتی ۲۸۴۳۹ پ:۲۸۴۶۲ و ۲۸۶۳۷ و ۲۸۱۱۳ ۳
۸ دینامیک خودرو و طراحی شاسی ۲۸۶۶۸ پ:۲۸۵۶۸ و ۲۸۶۵۴ ۳
۹ رباتیک ۲۸۸۶5 پ:۴۰۱۵۳ و ۲۸۵۶۷ ۳
۱۰ آز رباتیک ۲۸۲۳۱ ه:۲۸۸۶5
۱۱ قالب‌های پرس ۲۸۲۳۲ پ:۲۸۶۵۴ ۳
۱۲ سوخت و احتراق ۲۸۱۶۸ پ:۲۸۱۶۲ ۳
۱۳ توربوماشین‌ها ۲۸۴۶۶ پ:۲۸۴۶۲ ۳
۱۴ مواد مرکب ۲۸۲۱۸ پ:۲۸۲۶۳ ۳
۱۵ آزمایشگاه مکانیک سیالات ۲۸۷۰۳ پ:۲۸۴۶۲ ۱
۱۶ آزمایشگاه دینامیک ماشین ۲۸۷۰۸ پ:۲۸۵۶۸ و ۲۸۵۱۲ ۱
۱۷ آزمایشگاه ترمودینامیک ۲۸۷۰۲ پ:۲۸۱۶۱ ۱
۱۸ سیستم‌های تبرید ۲۸۱۷۳ پ:۲۸۱۱۳ ۳
۱۹ تهویه مطبوع ۲۸۱۶۷ پ:۲۸۱۱۳ ۳
۲۰ طراحی مبدل‌های حرارتی ۲۸۱۷۲ پ:۲۸۱۱۳ ۳
۲۱ هیدرولیک و نیوماتیک ۲۸۲۴۵
پ:۲۸۶۵۴ و ۲۸۴۱۶ ۳
۲۲ آز هیدرولیک و نیوماتیک ۲۸۲46 ه:۲۸245 1
۲3 اجزای محدود کاربردی ۲۸۲۳۴ پ:۲۲۰۳۵ و ۲۸۶۵۴ ۳
۲4 نگهداری ماشین آلات ۲۸۲۴۲ پ:۲۸۵۶۸ و ۲۸۶۵۴ ۲
۲5 الکترونیک عملی ۲۸۸۴۶ پ:۲۵۰۹۱ ۳
۲6 مهندسی اقیانوس ۲۸۹۸۶ پ:۲۸۴۶۲ ۳
۲7 طراحی به کمک کامپیوتر ۲۸۶۷۵ پ:28637 و ۲۸۶۵۴ ۳
۲8 نیروگاه حرارتی ۲۸۱۶۶ پ:۲۸۱۱۳ ۳
۲9 طراحی مکانیزم‌ها ۲۸۶۶۳ پ:۲۸۵۱۲ ۳
30 آز اندازه گیری و سیستم های کنترل ۲۸615 ه:۲۸۵69 1
31 میکرو نانوفناوری کاربردی ۲۸182 پ:28161 و 28262 و 28461 3
32 مبانی طراحی کنترل اتوماتیک ۲۸255 پ:۲۸416 3
33 طراحی و بهینه سازی سیستم های حرارتی ۲۸154 ه:۲۸113 3
34 اصول مهندسی معکوس ۲۸829 پ:۲۸654 3
35 طراحی قالب های تزریق پلاستیک ۲۸828 پ:۲۸654 3
36 طراحی و توسعه محصول ۲۸673 پ:۲۸654 3
37 سیستم های مکاترونیکی خودرو 33037 پ: 33013 یا 45070 یا 28164 ه:33036 2
38 آز سیستم های مکاترونیکی خودرو 33036 ه:33037 1