برنامه درسی دوره فرعی مهندسی و علم مواد

به موجب این برنامه دانشجویانی که مایلند رشته مهندسی مواد را به عنوان رشته فرعی برگزینند باید ۱۴ واحد را به صورت اجباری (در پنج درس) و ۹ واحد را به صورت اختیاری از ۲۲ واحد (۱۱ درس) بگذرانند. همچنین دانشجویان علاقمند باید درس علم مواد را (سرویس ۲۷۰۲۱) را به عنوان پیشنیاز بگذرانند. لیست دروس اجباری و اختیاری در جداول زیر تقدیم می‌شود.

جدول ۱ - لیست دروس اجباری برای دوره فرعی مهندسی مواد

ردیف نام درس شماره درس واحد
۱ علم مواد (سرویس) ۲۷۰۲۱ ۲
۲ خواص مکانیکی مواد ۲۷۰۲۴ ۳
۳ متالوژیکی فیزیکی ۱ ۲۷۰۲۶ ۳
۴ اصول تولید مواد مهندسی ۱ ۲۷۰۳۸ ۳
۵ اصول الکتروشیمی و خوردگی ۲۷۰۴۸ ۳
۶ انتخاب مواد مهندسی ۲۷۰۱۷ ۳

جدول ۲ - از دروس زیر تعداد ۹ واحد گذرانده شود

ردیف نام درس شماره درس واحد
۱ اصول تولید مواد مهندسی ۲ ۲۷۰۶۸ ۲
۲ اصول مهندسی پلیمر ۲۷۰۳۴ ۳
۳ اصول شکل‌دهی فلزات ۲۷۰۴۴ ۳
۴ اصول انجماد و ریخته‌گری ۲۷۰۴۶ ۳
۵ اصول مهندسی سرامیک ۲۷۰۵۲ ۳
۶ اصول مهندسی سطح ۲۷۰۵۸ ۳
۷ اصول مهندسی جوش ۲۷۰۵۶ ۳
۸ کنترل کیفیت و بررسی‌های غیر مخرب ۲۷۰۱۵ ۳
۹ علم و مهندسی پودر ۲۷۰۱۹ ۳
۱۰ روش‌های شناسایی مواد ۱ ۲۷۰۲۳ ۳
۱۱ مواد مرکب ۲۷۰۳۹ ۳