برنامه درسی دوره فرعی مهندسی انرژی

مقدمه

در حال حاضر روند رو به رشد تقاضای انرژی از طریق گسترش سیستم‌های عرضه انرژی و بهره برداری از منابع انرژی فسیلی تامین می‌شود. رشد سریع مصرف انرژی و سهم بالای انرژی‌های فسیلی در تامین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف مصرف کننده انرژی، موجب سرعت بخشیدن به روند پایان پذیری منابع انرژی فسیلی و پخش حجم زیادی از مواد آلاینده در محیط زیست شده است. علاوه بر این، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از صادرات منابع انرژی فسیلی، موجب شده تا نظام اقتصادی کشور به شدت از تحولات بازار جهانی انرژی تاثیر بپذیرد. از سوی دیگر ارتباط گسترده بخش انرژی با تحولات مختلف فنی، علمی، اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند تا طراحی، توسعه و بهره برداری از سیستم‌های انرژی به صورت بهینه صورت پذیرد. به این ترتیب نقش دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی آموزش دیده و کارآمد در زمینه‌های مختلف انرژی بسیار مهم و اساسی ارزیابی می‌شود.

تعریف و هدف

مهندسی انرژی، مبانی علوم و مهندسی پایه را برای تحلیل سطوح مختلف سیستم انرژی مانند منابع، استخراج، انتقال، فراورش و تبدیل و توزیع انرژی به کار می‌گیرد. هدف از ارائه برنامه فرعی کارشناسی مهندسی انرژی، تربیت مهندسانی کارآمد، در بکارگیری خلاقانه سیستم‌های انرژی در کاربرد‌های مختلف در بخش‌های صنعت، حمل و نقل و ساختمان با درنظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، در کنار تخصص اصلی خود می‌باشد.

شرایط ورود دانشجویان

هر یک از رشته‌های زیر می‌توانند در دوره فرعی مهندسی انرژی شرکت کنند: شیمی، ریاضی، فیزیک، مهندسی شیمی و نفت، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مواد و مهندسی کامپیوتر ظرفیت پذیرش برای هر سال تحصیلی توسط دانشکده مهندسی انرژی اعلام می‌شود.

تعداد واحد‌های درسی

تعداد واحدهای درسی لازم برای دوره فرعی کارشناسی مهندسی انرژی ۲۴ واحد است که و واحد مطابق جدول (۱) و مابقی به صورت اختیاری از درس‌های جدول (۲) و (۳) قابل اخذ می‌باشند. برای جهت دهی به فعالیت‌های آموزشی دانشجویان لازم است تا حداقل ۱۲ واحد از درس‌های اختیاری اخذ شده به طور کامل از یکی از جدول‌های (۲) و یا (۳) باشند.

جدول (۱) - درس‌های اصلی

ردیف  نام درس تعداد واحد درس پیشنیاز درس همنیاز
۱ مبانی تحلیل سیستم‌های انرژی ۳ فیزیک پایه ۲ (۲۴۰۱۲) و ریاضی عمومی ۲ (۲۲۰۱۶) ترمودینامیک ۱ (۲۶۱۱۱ یا ۲۸۱۶۱)
۲ مبانی برنامه ریزی ریاضی ۳ ریاضی عمومی ۲ (۲۲۰۱۶)

جدول (۲) - درس‌های اختیاری - سبد سیستم‌های انرژی

ردیف  نام درس تعداد واحد درس پیشنیاز درس همنیاز
۱ اقتصاد انرژی ۳
۲ اصول کارایی انرژی ۳ ترمودینامیک ۱ (۲۶۱۱۱ یا ۲۸۱۶۱)
۳ مبانی سیاستگذاری انرژی ۳
۴ تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۳ فیزیک پایه ۲ (۲۴۰۱۲) و ریاضی عمومی ۲ (۲۲۰۱۶)
۵ ارتقای کارایی سیستم‌های انرژی الکتریکی ۳ تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی (۴۶۰۱۲) یا مهندسی برق ۲ (۲۵۰۹۳)
۶ آثار زیستی محیطی انرژی ۳ مبانی تحلیل سیستم‌های انرژی
۷ مبانی انتگراسیون فرآیند ۳ ترمودینامیک ۱ (۲۶۱۱۱ یا ۲۸۱۶۱)
۸ ممیزی انرژی ۳ ترمودینامیک ۱ (۲۶۱۱۱ یا ۲۸۱۶۱)

جدول (۳) - درس‌های اختیاری - سبد فناوری انرژی

ردیف  نام درس تعداد واحد درس پیشنیاز درس همنیاز
۱ مبانی تولید همزمان ۳ ترمودینامیک ۱ (۲۶۱۱۱ یا ۲۸۱۶۱)
۲ فناوری هیدروژن و پیل‌های سوختی ۳ فیزیک ۲ (۲۴۰۱۲)
۳ فناوری‌های تبدیل انرژی ۳ ترمودینامیک ۱ (۲۶۱۱۱ یا ۲۸۱۶۱)
۴ انرژی خورشیدی ۳ فیزیک ۲ (۲۴۰۱۲)
۵ انرژی باد ۳ تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی (۴۶۰۱۲) یا مهندسی برق ۲ (۲۵۰۹۳)
۶ انرژی زیست توده ۳ ترمودینامیک ۱ (۲۶۱۱۱ یا ۲۸۱۶۱)
۷ مبانی انرژی‌های تجدید پذیر ۳ ترمودینامیک ۱ (۲۶۱۱۱ یا ۲۸۱۶۱)
۸ انرژی هسته‌ای ۳ فیزیک ۲ (۲۴۰۱۲)

توجه: لازم است ۱۸ واحد از درس‌های ارائه شده در جدول (۲) و یا جدول (۳) اخذ و گذرانده شود. می‌بایستی حداقل ۱۲ واحد از درس‌های گذرانده شده از یکی از سبد‌های جدول (۲) و یا (۳) باشد.

به روز رسانی: ۹۴/۰۶/۱۴