برنامه درسی دوره فرعی اقتصاد

جدول (۱) - دروس اجباری

ردیف  نام درس شماره درس تعداد واحد درس پیشنیاز مقطع
۱ مبانی اقتصاد دوره فرعی ۴۴۷۱۴ ۳ کارشناسی
مبانی اقتصاد ۴۴۷۱۸ ۴ کارشناسی ارشد
اقتصاد عمومی ۱ و اقتصاد عمومی ۲ ۲۱۱۱۱ ۲۱۱۱۴ ۲۱۱۱۲ ۲۱۱۱۵ ۴ کارشناسی
اقتصاد عمومی ۲۱۲۰۱ ۳ کارشناسی
۲ اقتصاد خرد دوره فرعی ۴۴۷۱۹ ۳ مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) کارشناسی
۳ اقتصاد کلان دوره فرعی ۴۴۷۲۸ ۳ مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) کارشناسی
۴ آمار و احتمال مهندسی ۲۰۰۰۵ یا ۲۱۰۱۶ یا ۲۲۰۶۳ یا ۲۵۷۳۲ یا ۲۸۸۲۷ یا ۴۰۱۸۱ یا ۴۴۵۰۲ یا ۴۵۵۰۵ ۳ کارشناسی
۵ اقتصادسنجی دوره فرعی ۴۴۷۲۰ ۳ همنیاز: مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) پیشنیاز: آمار و احتمال مهندسی (۲۰۰۰۵ یا ۲۱۰۱۶ یا ۲۲۰۶۳ یا ۲۵۷۳۲ یا ۲۸۸۲۷ یا ۴۰۱۸۱ یا ۴۴۵۰۲ یا ۴۵۵۰۵) کارشناسی
  • دروس ستاره‌دار به عنوان جایگزین درس مبانی اقتصاد قابل تطبیق می‌باشد.
  • گذراندن ۲ درس آمار و احتمال به طور جداگانه به عنوان پیشنیاز درس اقتصادسنجی دوره فرعی نیز مورد قبول دانشکده مدیریت و اقتصاد است.

جدول (۲) - دروس اختیاری (۲ درس از دروس زیر)

ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد درس پیشنیاز مقطع
۱ آشنایی با رشد اقتصادی ۴۴۷۳۳ ۳ اقتصاد کلان دوره فرعی (۴۴۷۲۸) کارشناسی
۲ اقتصاد مالی دوره فرعی ۴۴۷۳۷ ۳ - کارشناسی
۳ آشنایی با نظریه بازی ۳ مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) کارشناسی
۴ آشنایی با اقتصاد توسعه ۴۴۷۳۸ ۳ اقتصاد خرد دوره فرعی (۴۴۷۱۹) و اقتصادسنجی دوره فرعی (۴۴۷۲۰) کارشناسی
۵ آشنایی با اقتصاد سیاسی ۴۴۶۲۴ ۳ اقتصاد کلان دوره فرعی (۴۴۷۲۸) کارشناسی
۶ آشنایی با تجارت بین‌الملل ۴۴۶۹۸ ۳ مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) کارشناسی
۷ آشنایی با اقتصاد بخش عمومی ۴۴۶۳۲ ۳ اقتصاد خرد دوره فرعی (۴۴۷۱۹) کارشناسی
۸ اقتصاد اسلامی ۳ اقتصاد خرد دوره فرعی (۴۴۷۱۹) کارشناسی
۹ آشنایی با سازمان‌دهی صنعتی ۴۴۷۴۱ ۳ مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) کارشناسی
۱۰ آشنایی با پول و بانک ۴۴۷۳۹ ۳ مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) کارشناسی
۱۱ آشنایی با اقتصاد دیجیتال ۴۴۶۹۷ ۳ مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) کارشناسی
۱۲ تحلیل داده و محاسبات با کارآیی بالا ۴۴۶۲۹ ۳ کارشناسی
۱۳ تاریخ اقتصادی جهان ۴۴۶۳۱ ۳ کارشناسی
۱۴ مباحث منتخب در مالی استارتاپ‌ها ۴۴۶۳۷ ۳ اقتصاد مالی دوره فرعی (۴۴۷۳۷) کارشناسی
۱۵ اصول نظریه بازی ۴۴۶۲۵ ۳ کارشناسی ارشد
۱۶ اقتصاد پلتفرم ۴۴۶۳۳ ۳ مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) کارشناسی ارشد
۱۷ اقتصاد ایران ۴۴۷۱۳ ۳ اقتصاد خرد ۱ (۴۴۷۱۵) یا اقتصاد خرد (۴۴۱۱۱) کارشناسی ارشد
۱۸ معرفت‌شناسی اقتصاد ۴۴۷۶۹ ۳ اقتصاد کلان (۴۴۷۱۰) یا اقتصاد خرد ۱ (۴۴۷۱۵) کارشناسی ارشد
۱۹ اقتصاد مالی ۱ ۴۴۷۲۱ ۳ اقتصاد کلان (۴۴۷۱۰) یا اقتصاد خرد ۱ (۴۴۷۱۵) کارشناسی ارشد
  • اخذ دروس مقطع کارشناسی ارشد فقط با موافقت استاد درس امکان‌پذیر است.
  • از دروس مشترک و همنام (با دروس دانشکده مدیریت و اقتصاد) که دانشکده‌های دیگر ارائه می‌دهند به عنـوان درس مورد قبول (قابل تطبیق) در این دوره پذیرفته نخواهد شد.
ترم تحصیلی کارشناسی ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
برنامه پیشنهادی دروس
برای دانشجویان کارشناسی
دوره فرعی اقتصاد
مبانی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد کلان اختیاری ۱ اختیاری ۲
آمار و احتمال مهندسی (در یکی از این سه ترم)
اقتصادسنجی (در یکی از این سه ترم)