برنامه درسی دوره فرعی شیمی

دوره فرعی شیمی شامل ۲۸ واحد درسی برای رشته مهندسی شیمی و ۲۶ واحد برای سایر رشته‌ها، با رعایت پیشنیازی (پ) و یا همنیازی (ه) از دروسی است که دانشکده شیمی برای دانشجویان رشته شیمی ارائه می‌دهد. بنابراین دروس سرویس که در دانشکده شیمی برای دانشجویان دانشکده‌های دیگر ارائه می‌شودجزء دروس دوره فرعی شیمی محسوب نمی‌شود. همچنین هیچیک از درس‌ها دوره شیمی به تنهایی با دروس سرویس سایر رشته‌هاقابل انطباق نخواهد بود.

فهرست دروس دوره فرعی شیمی شامل دروس الزامی (۱۹ واحد برای رشته مهندسی شیمی و ۲۰ واحد برای سایر رشته‌ها) و دروس اختیاری (۹ واحد برای رشته مهندسی شیمی و ۶ واحد برای سایر رشته‌ها) به شرح جداول زیر می‌باشند.

جدول ۱ - دروس الزامی - پایه رشته شیمی (۷ واحد برای رشته مهندسی شیمی و ۸ واحد برای سایر رشته‌ها)

ردیف شماره درس نام درس واحد پیشنیاز / همنیاز
۱ ۲۳-۰۱۱ شیمی عمومی ۱ ۳
۲ ۲۳-۰۰۱* آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ ۱ ۲۳-۰۱۱ (همنیاز)
۳ ۲۳-۰۱۲ شیمی عمومی ۲ ۳ ۲۳-۰۱۱ (پیشنیاز)
۴ ۲۳-۰۰۲ آزمایشگاه شیمی عمومی ۲ ۱ ۲۳-۰۱۲ (همنیاز)

* مطابق با آیین نامه دوره فرعی مبنی بر سقف همپوشانی ۶ واحد مشترک رشته فرعی با رشته اصلی، این آزمایشگاه برای دانشجویان رشته مهندسی از جدول ۱ حذف می‌شود. بدیهی است گذراندن این آزمایشگاه دربرنامه درسی دوره کارشناسی رشته مذکور به عنوان درس پایه ضروری می‌باشد.

جدول ۲ - دروس الزامی - تخصصی (۱۲ واحد)

ردیف شماره درس نام درس واحد پیشنیاز
۱ ۲۳-۱۴۵ شیمی معدنی ۱ ۳ ۲۳-۰۱۲
۲ ۲۳-۳۲۶ شیمی آلی ۱ ۳ ۲۳-۰۱۲
۳ ۲۳-۲۲۶ شیمی تجزیه ۱ ۳ ۲۳-۰۱۲
۴ ۲۳-۴۲۱ شیمی فیزیک ۱ ۳ ۲۳-۰۱۲

جدول ۳ - با رعایت پیشنیازها ۸ واحد از دروس تخصصی زیر یا هر درس دیگری که توسط دانشکده شیمی برای دانشجویان رشته شیمی ارائه می‌شود.

ردیف شماره درس نام درس واحد پیشنیاز
۱ ۲۳-۱۳۷ شیمی معدنی ۲ ۳ ۲۳-۱۳۵
۲ ۲۳-۱۳۸ شیمی معدنی ۳ ۳ ۲۳-۱۳۷
۳ ۲۳-۳۲۵ شیمی آلی فلزی ۳ ۲۳-۳۲۷ و ۱۳۷-۲۳
۴ ۲۳-۲۳۲ شیمی تجزیه ۲ ۳ ۲۳-۲۲۳
۵ ۲۳-۲۵۴ شیمی تجزیه ۳ ۳ ۲۳-۲۳۲
۶ ۲۳-۳۲۷ شیمی آلی ۲ ۴ ۲۳-۳۲۶
۷ ۲۳-۳۳۳ شیمی آلی ۳ ۳ ۲۳-۳۳۴
۸ ۲۳-۳۴۴ شناسایی ترکیبات آلی ۳ ۲۳-۳۲۷
۹ ۲۳-۹۴۶ شیمی فیزیک آلی ۳ ۲۳-۳۲۷
۱۰ ۲۳-۵۵۸ ریاضی در شیمی ۳ ۲۲-۰۱۶
۱۱ ۲۳-۴۳۲ شیمی فیزیک ۲ ۳ ۲۳-۴۲۱
۱۲ ۲۳-۴۳۳ شیمی فیزیک ۳ ۳ (۲۳-۴۲۱ و ۰۳۴-۲۲)
یا
(۴۲۱-۲۳ و ۵۵۸-۲۳)
۱۳ ۲۳-۴۳۸ طیف سنجی مولکولی ۳ ۲۳-۴۳۳