برنامه درسی دوره فرعی فیزیک

واحدهای لازم برای گذراندن دوره فرعی فیزیک، اخذ ۲۱ الی ۲۵ واحد از دروس گروه‌های زیر است:

گروه اول - دروس پایه

ردیف نام درس شماره درس پیشنیاز (همنیاز) واحد
۱ فیزیک ۲ ۲۴۰۱۲ ۲۴۰۱۱ (همنیاز: ۲۴۰۰۲) ۳
۲ آزمایشگاه فیزیک ۲ ۰۰۲-۲۴ (همنیاز:۲۴۰۱۲) ۱
۳ فیزیک ۳ ۲۴۰۱۳ ۲۴۰۱۲ و ۲۴۰۱۶ ۳
۴ فیزیک ۴ ۲۴۰۱۴ ۲۴۰۱۲ (همنیاز ۲۴۰۱۳) ۳

گروه دوم - دروس تخصصی الزامی

حداقل دو درس از دروس نظری + آزمایشگاه

ردیف نام درس شماره درس پیشنیاز (همنیاز) واحد
۱ مکانیک کوانتومی ۱ ۲۴۳۱۳ ۲۴۰۱۴ (همنیاز: ۲۴۱۶۷) ۳
۲ مکانیک تحلیلی ۱ یا ۲ * ۲۴۱۱۳ یا ۲۴۱۱۴ ۲۴۰۱۱ ۳
۳ الکترو مغناطیس ۱ یا ۲ * ۲۴۲۱۳ یا ۲۴۲۱۴ ۲۴۰۱۲ و ۲۲۰۳۴ ۳
۴ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱ یا ۲ * ۲۴۱۶۷ یا ۲۴۱۶۸ ۲۴۰۱۳ ۳
۵ آزمایشگاه فیزیک ۴ ۲۴۰۲۷ ۲۴۰۰۲ (همنیاز: ۲۴۰۱۳) ۲

* دانشجویانی که رشته اول آن‌ها در زیر آمده است به جای درس ۱ باید درس ۲ را اخذ کنند:

  • برق: الکترومغناطیس ۲
  • مکانیک و عمران: مکانیک تحلیلی ۲
  • شیمی، مهندسی مواد و مهندسی شیمی و نفت: ترمودینامیک و مکانیک آماری ۲

گروه سوم - دروس اختیاری

بقیه واحدهای لازم تا سقف معین شده از سایر دروس نظری جدول ۱ و جدول ۲ با نظر استاد راهنما در دانشکده مبداء و تایید دانشکده فیزیک اخذ می شود.