برنامه درسی دوره فرعی زبان‌شناسی رایانشی

نیم‌سال اول

ردیف نام درس تعداد واحد درس پیشناز
۱ مبانی زبان‌شناسی رایانشی ۳
۲ آواشناسی ۲

نیم‌سال دوم

ردیف نام درس تعداد واحد درس پیشناز
۳ نشانه‌شناسی زبان ۲
۴ تحلیل ساخت‌واژی ۲ (پیشنیاز: مبانی زبان‌شناسی رایانشی)

نیم‌سال سوم

ردیف نام درس تعداد واحد درس پیشناز
۵ نحو ۲ (پیشنیاز: مبانی زبان‌شناسی رایانشی)
۶ پردازش متن ۳ (پیشنیاز: مبانی زبان‌شناسی رایانشی، تحلیل ساخت واژی؛ همنیاز: نحو)

نیم‌سال چهارم

ردیف نام درس تعداد واحد درس پیشناز
۷ پردازش شناختی زبان ۳ (پیشنیاز: پرداژش متن)
۸ معنی‌شناسی ۲ (پیشنیاز: مبانی زبان‌شناسی رایانشی، نحو

دروس اختیاری
معادل ۵ واحد از چهار درس زیر به شکل اختیاری انتخاب می‌گردد که با رعایت دروس پیشنیاز از بعد از نمیسال اول می‌تواند انتخاب گردند.

ردیف نام درس تعداد واحد درس پیشناز
۹ هوش مصنوعی و هستان‌شناسی ۳ (پیشنیاز: مبانی زبان‌شناسی رایانشی)
۱۰ روان‌شناسی زبان ۲ (پیشنیاز: مبانی زبان‌شناسی رایانشی)
۱۱ آواشناسی آزمایشگاهی ۲ (پیشنیاز: آواشناسی)
۱۲ تحلیل محتوای زبانی وب ۳ (پیشنیاز: مبانی زبان‌شناسی رایانشی)

توضیح ۱ : شروع دوره از نیم‌سال پاییز هر سال خواهد بود و دروس بر همین اساس ارائه می‌گردند.
توضیح ۲ : دانشجویان باید کف ۲۴ واحد را برای تکمیل دوره با موفقیت بگذرانند. لذا از بین دروس اختیاری می‌توانند دو درس را بنا به علاقه انتخاب نمایند.