تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نیم‌سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲
ثبت‌نام شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ تا سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
شروع کلاس‌ها دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
ترمیم و ثبت‌نام با تأخیر دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تا یک‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
حذف تک‌درس (W) شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ تا سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
آخرین مهلت حذف نیم‌سال سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
نظرسنجی شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ تا سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
پایان کلاس‌ها چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
امتحانات پایان نیم‌سال پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ تا چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
مهلت ارسال نمرات به آموزش جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ (دروس پروژه‌دار‌: ۱۴۰۲/۱۱/۲۶)
نیم‌سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲
ثبت‌نام شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تا سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ترمیم و ثبت‌نام با تأخیر شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ تا چهار‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
مراسم دانش‌آموختگی پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
حذف تک‌درس (W) شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ تا یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
آخرین مهلت حذف نیم‌سال یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
نظرسنجی شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ تا یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
پایان کلاس‌ها چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
امتحانات پایان نیم‌سال یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ تا یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
مهلت ارسال نمرات به آموزش پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ (دروس پروژه‌دار‌: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴)
دوره تابستان ۱۴۰۳-۱۴۰۲
ثبت‌نام شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ و یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
پایان کلاس‌ها چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
امتحانات پایانی شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ و یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
مهلت ارسال نمرات به آموزش جمعه ۱۴۰۳/۰۶/۱۶

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸