تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نیم‌سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
ثبت‌نام یک‌شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ تا چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
شروع کلاس‌ها یک‌شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
ترمیم و ثبت‌نام با تأخیر شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تا سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
حذف تک‌درس (W) شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ تا دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
آخرین مهلت حذف نیم‌سال دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
نظرسنجی شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ تا دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
پایان کلاس‌ها چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
امتحانات پایان نیم‌سال یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ تا یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
مهلت ارسال نمرات به آموزش پنج‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ (دروس پروژه‌دار‌: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵)
نیم‌سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱
ثبت‌نام یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تا چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شروع کلاس‌ها یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
ترمیم و ثبت‌نام با تأخیر یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ تا چهار‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
مراسم دانش‌آموختگی پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
حذف تک‌درس (W) شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ تا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
آخرین مهلت حذف نیم‌سال دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
نظرسنجی شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ تا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
پایان کلاس‌ها چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
امتحانات پایان نیم‌سال دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ تا یک‌شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
مهلت ارسال نمرات به آموزش پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ (دروس پروژه‌دار‌: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴)
دوره تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱
ثبت‌نام شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ و یک‌شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
پایان کلاس‌ها چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
امتحانات پایانی شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ و یک‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
مهلت ارسال نمرات به آموزش سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۲/۰۳/۱۱